דרישות ומסמכים להקמת סוכנות ביטוח

בדומה להקמת חברה פרטית רגילה, גם בפתיחת סוכנות ביטוח ישנם מספר תנאים בהם יש לעמוד בהוראות השונות הקשורות ברישום סוכנות ביטוח חדשה וביניהם בנוהל הגשת בקשה לקבלת רישיון סוכן תאגיד.

משרדנו מתמחה בתחום הביטוח ומייעץ לסוכנויות ביטוח וגופים מוסדיים החל משלב הקמת סוכנות הביטוח והן באופן שוטף ומהווים One stop shop בתחום הביטוח החל משלב הכנת ועריכת המסמכים, הגשת למחלקת סוכני ביטוח באגף שוק ההון ביטוח וחסכון וקבלת האישורים הנדרשים, פתיחת החברה, פתיחת התיקים ברשויות המס, ייעוץ שוטף ללא פשרות וזמינות תמידית.

תנו לנו להתמודד עם הבירוקרטיה והעניינים המשפטיים הכרוכים בהקמת סוכנות ביטוח.

הליך הגשת הבקשה להקמת סוכנות ביטוח מורכב משלשה שלבים:
שלב א'

הבקשה תכלול את כל הפרטים, המסמכים והדוחות וביניהם, טפסי הבקשה לרישום סוכנות ביטוח, הצהרת מבקש השליטה בסוכן תאגיד, טיוטת תקנון החברה הכוללת את 5 סעיפי החובה כלשונם בתקנות, טופס בקשה לרישום החברה ברשם החברות, בקשה לקבלת היתר שליטה בסוכנות הביטוח, אישור על תשלום אגרת הקמה.

בעת מילוי הבקשה יש להקפיד על עמידה בהוראות הרלוונטיות המתייחסות לבחירת שם לסוכנות הביטוח, מינוי מנהל עסקים – ניתן למנות מנהל עסקים שונה לכל ענף ביטוח פנסיוני, אלמנטרי, ימי וכו' (למשל, סוכנות לביטוח שמבקשת לעסוק בתיווך לעניין ביטוח בענף פנסיוני ובענף כללי יכולה למנות שני מנהלי עסקים – אחד לכל ענף).

בעת הגשת מסמכי הבקשה לרישיון סוכנות ביטוח יש לשלם אגרה בסך 1,810  ₪ (נכון לשנת 2021) כשלאחר בחינה ראשונית של משרד האוצר, יתקבל אישור לשלב הבא והוא רישום סוכנות הביטוח כחברה ברשם החברות וצורך כך תדרשו לצרף את האישור העקרוני מאת הממונה על הביטוח במשרד האוצר בדבר אישום סוכנות ביטוח ובנוסף, לשלם אגרת בגובה 2,182 ₪ (אגרה מופחתת עבור רישום באופן מקוון).

** האגרה השנתית לרישיון סוכנות ביטוח עומדת על 1,810 ₪ בתוספת אגרה שנתית לרשם חברות  1,511 ש"ח (עד ה31.3 הסכום הינו 1,137 ₪), נכון לשנת 2021.

שלב ב'

בשלב זה יש להמציא לממונה על הביטוח במשרד האוצר מספר מסמכים על מנת להמשיך לבצע את הליך הרישום של סוכנות הביטוח שלכם. בין היתר יש להמציא את המסמכים הבאים:

 1. תצהיר חובת מנהלים – ככל ולסוכנות הביטוח שאתם מקימים צפויים להיות מספר סניפים תאלצו למנות מנהל עסקים לכל סניף מסניפי סוכנות הביטוח.
 2. חוזי התקשרות חתומים עם גוף מוסדי אחד לפחות עמם סוכנות הביטוח עתידה לעבוד.
 3. רשימה של כל הגופים המוסדיים איתם מתכוונת סוכנות הביטוח לעבוד בעתיד.
 4. רשימה של סוכני הביטוח שיועסקו על ידי סוכנות הביטוח כולל צילומי תעודת זהות.
 5. פרטי רו"ח מבקר של הסוכנות.

שלב ג'

הגשת בקשה להיתר שליטה בסוכן תאגיד ביטוח – בבקשה יש לציין את מבנה השליטה בסוכנות הביטוח (מי הם בעלי המניות בסוכנות) ולצרף תרשים זרימה של מבנה ההחזקות בסוכנות הביטוח.

תקנון סוכנות ביטוח

בתקנון סוכנות הביטוח חובה לכלול את הסעיפים הבאים:

 1. מטרה – תיווך לענייני ביטוח בכפוף להוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ”א-1981
 2. מבוא –  החברה תתנהל על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ”א-1981, וכל חוק אחר שיבוא במקומו ובנוסף לו להסדרת הפיקוח על עסקי ביטוח וסוכנויות ביטוח והתקנות שהותקנו/יותקנו על פי חוקים אלה וזאת על אף האמור בתקנון זה,
 3. סעיף העברת מניות ומסירתן / שינוי בעל שליטה –לא ימכור ולא ימיר בעל מניות מניותיו לאחר והחברה לא תאשר העברת מניות כאמור, אלא אם ניתן היתר מראש ובכתב מהמפקח על הביטוח, למעט רכישת מניות מתאגיד השולט בחברה  וזאת על אף האמור בתקנון זה.
 4. סעיף החלטות הדורשות אישור מיוחד –לא תתקבל החלטה לתיקון תקנון זה שיש בה כדי לפגוע בהוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח בדבר רישוי סוכן-תאגיד ובדבר החזקת אמצעי שליטה כדין וזאת על אף האמור בתקנון זה.
 5. סעיף מנהלי עסקים –מנהל העסקים של החברה יהיה מי שהתקיימו בו התנאים שנקבעו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח. החברה לא תמנה מנהל עסקים אם לא מתקיימים בו התנאים האמורים וזאת על אף האמור בתקנון זה.
 6. סעיף דוחות כספיים – החברה תערוך את הדין וחשבון הכספי והשנתי ותגיש אותו בהתאם להוראות סעיף 44 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח וזאת על אף האמור בתקנון זה.
 7. פרטים בדבר הון מניות החברה ופרטים בדבר הגבלת אחריות

בנוסף, יש לצרף לבקשה תצהיר של מנהל העסקים של הסוכנות חתום בפני עו"ד בהתאם לתחום הפעילות של הסוכנות.

 

משרדנו מתמחה בתחום הביטוח בכלל וברישום סוכנויות ביטוח בפרט. אנו נלווה אתכם בתהליך מתחילתו ועד לקבלת רישיון הסוכנות הביטוח ואף לאחר מכן בעבודתכם השוטפת.
למידע נוסף וליצירת קשר 074-7033933

המידע הכלול במאמר זה הינו מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של ההחלטה / הפרסום / הוראות החוק הרלוונטיים, הוא אינו מהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

צור עמנו קשר

074-7033933

למה אנחנו

עורכי הדין אטיאס ושות' מספקים ייעוץ משפטי מעשי ואיכותי, הרואה לנגד עיניו את צרכיו העסקיים של הלקוח

כי אין תחליף לשירותים מקצועיים של עורך דין מקרקעין מנוסה

משרדנו מספק ללקוחות מעטפת של שירותים משפטיים בתחום העסקי – מסחרי החל משלב הקמת החברה ובאופן שוטף לאחר מכן והכל תוך מקצועיות ויצירתיות

בין אם מדובר בעסקת מכירת דירה או רכישת דירה מקבלן או מיד שניה ובין אם מדובר בעסקאות מורכבות אחרות אנו נדאג לאינטרסים שלכם

זקוקים לייעוץ משפטי?