הקמת סוכנות ביטוח

מעודכן 2022

על מנת להקים סוכנות ביטוח יש להגיש בקשה לרישיון לתאגיד אשר רשאי להגישה מי שעומד בתנאים הבאים:

א. מגיש הבקשה הינו תאגיד שנרשם על פי דין בישראל;

ב. שם התאגיד מורה כי עיסוק התאגיד הינו בסוכנות ביטוח;

ג. העוסקים בשמו בתיווך, הם בעלי רישיון סוכן;

ד. מנהל העסקים (ובעלי תפקידים נוספים שהוגדרו בחוק), בעל רישיון סוכן ועיקר עיסוקו בניהול התאגיד.

המסלול המהיר

אם אתם סוכני הביטוח המחזיקים בידיכם כבר רישיון סוכן ביטוח ליחיד, הליך פתיחת סוכנות הביטוח יהיה קצר מהיר משמעותית. מסלול זה מקל על סוכני ביטוח פעילים המבקשים רישיון סוכנות ביטוח וחוסך הגשת חלק מהמסמכים הנדרשים להגשה על המסלול הרגיל.

המסלול המהיר מיועד למבקשים הבאים בלבד:

כל בעלי המניות בחברה המבקשת לקבל רישיון סוכנות ביטוח הם בעלי רישיון סוכן ביטוח בתוקף בענפי הרישיון המבוקשים לסוכנות הביטוח.
אם מבקש רישיון סוכנות ביטוח קיבל היתר שליטה מאת הממונה בגוף מוסדי להיות בעל שליטה בו.
** יובהר כי הרשות רשאית לדרוש הבהרות, פרטים, מסמכים ודוחות נוספים, ככל שיידרשו.

המסלול הרגיל

ככל שמבקש רישיון סוכנות הביטוח אינו עומד בתנאי המסלול המהיר המפורטים לעיל יש להגיש את הבקשה לפי הוראות המסלול הרגיל.

שלב א' – רישום חברה בע"מ

לפי הנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, תחילת התהליך הוא ברישום של חברה בע"מ חדשה ברשם החברות או בשימוש בחברה קיימת, בשלב זה אין צורך לכלול בשם החברה את המילה ביטוח או לפרט את תחומי העיסוק. לאחר משוכה זו, יש לכלול את הפרטים והמסמכים הבאים:
1. פרטים כלליים על מבקש הרישיון – שם מוצע לסוכנות הביטוח - שם הסוכנות לביטוח יהיה: [השם המבוקש] סוכנות לביטוח (שנת הייסוד) בע"מ. שם הסוכנות יכלול את הענפים בהם מבוקש הרישיון (לא יאושר שם לסוכנות לביטוח הדומה לזה של סוכנות ביטוח קיימת או שם אחר העשוי לגרום להטעיית הציבור).
2. פרטי רו"ח המבקר של התאגיד.
3. תצהיר מנהל עסקים.
4. טופס דיווח על אחראי למילוי חובות הלבנת הון.
5. מסמכי ההתאגדות של התאגיד – תקנון החברה הכולל נסח חברה עדכני.
6. פרוטוקול עדכני של מורשי החתימה של מבקש הרישיון, מאומת בידי עורך דין.
7. תקנון התאגיד – התקנון יכלול פרק העוסק בניהול החברה על פי חוק החברות, הכולל 5 סעיפי חובה כפי שהוגדרו בחוק, מבוא, שינוי בעל השליטה, קבלת החלטה לתיקון התקנון ומנהלי עסקים., לקריאה נוספת לחץ כאן.
8. דוחות כספיים שנתיים מבוקרים לשנה האחרונה שקדמה לשנה שבה הוגשה בקשת הרישיון. וחוות דעתו של רואה החשבון המבקר. אם לא היתה בחברה פעילות אין צורך לצרף דוחות כספיים ובמקום כך יש לצרף אישור רו"ח כי אין ולא היתה פעילות כלשהי בחברה.
9. אישור על תשלום אגרת מתן רישיון לסוכן תאגיד.

שלב א' – רישום חברה בע"מ

תקנון סוכנות ביטוח

לאחר שנרשמה חברה רגילה ברשם החברות (שאינה סוכנות ביטוח) או שימוש בחברה קיימת, ניתן להגיש בקשה לרישום החברה כסוכנות ביטוח ברשות ההון ביטוח וחיסכון. הבקשה כוללת הגשה של תצהירים ומסמכים רבים וביניהם:
יש לשנות את שם החברה כשיכלול את המילה ביטוח ולצרף תעודת שינוי שם מרשות התאגידים. הסכם התקשרות חתום (מקור או העתק נאמן למקור) עם גוף מוסדי אחד לפחות, עמו עתידה סוכנות הביטוח להתקשר עבור כל ענף רישוי של סוכנות הביטוח.
רשימת הגופים המוסדיים עמם צפויה סוכנות הביטוח להתקשר בהסכם התקשרות.
רשימת סוכני הביטוח שצפויה הסוכנות להעסיק נכון למועד זה, בציון שם ומספר תעודת זהות.
 בבקשה שהוגשה במסלול רגיל צפוי כי תדרשו למסמכים נוספים (מבקשי רישיון הנמצאים במסלול המהיר ככלל פטורים מהצגת מסמכים אלה):

 מבנה ארגוני

לבקשת הרישיון להגיש מסמך המפרט את המבנה הארגוני של סוכנות הביטוח (ולכלול התייחסות בין היתר לכל אלה:

א. תרשים – צירוף תרשים המבנה הארגוני של סוכנות הביטוח לכשתקום. ולכלול התייחסות לעובדים, למספר העובדים שיועסקו בידי סוכנות הביטוח לפי תחומי פעילות, כפיפות, וכו';

ב. פירוט אודות כל אחד מנושאי המשרה לרבות מנכ"ל סוכנות הביטוח ודירקטורים, וכן בעלי התפקידים הנדרשים לפי דין במבקש הרישיון (כדוגמת מנהל עסקים, אחראי שירות לקוחות, ואחראי איסור הלבנת הון);

ג. תיאור ופירוט תכניות אימונים והדרכת עובדים;

ד. האם קיימת תלות מהותית בעובד מסוים;

ה.תיאור תכניות תגמול לעובדים.

תכנית עסקית

לבקשה יש לצרף מסמך המפרט את התכנית העסקית של סוכנות הביטוח אשר תכלול התייחסות לכל הפחות לאלה:

האסטרטגיה העסקית של המבקש לכל ענף פעילות ויעדיה העיקריים, האמצעים העומדים לרשות המבקשים לצורך ביצוע האסטרטגיה והיעדים העסקיים, פעילויות צפויות, טיפול בלקוחות ועוד. תיאור מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו-כלכלית שיש להם או שצפויה להיות להם השפעה מהותית על סוכנות הביטוח, בהתייחס לכל הפחות לאלה:

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו, מגבלות, חקיקה, שינויים ברווחיות, שינויים טכנולוגיים, חסמי כניסה, מוצרים חליפיים, פירוט האיומים והחולשות, תנאי התחרות בתחומי הפעילות של הסוכנות, מקורות מימון, אסטרטגיה שיווקית וכיוצ"ב.

נוהל שירות לקוחות, שמירה על פרטיות ואבטחת מידע

נוהל שירות הלקוחות יפרט את אופן הטיפול בלקוחות הסוכנות אשר יכלול התייחסות לאסטרטגיית התמיכה בלקוחות, אמנת שירות, מסמך המפרט את האמצעים  המשמשים את הסוכנות לשמירה על פרטיות ואבטחת המידע ועוד.

לתשומת ליבכם, הרשות על פי שיקול דעתה רשאית לדרוש כל מידע או מסמך גם אם לא קבועים בנהלים הרלוונטים וכן לדרוש  הגעה לפגישה במשרדי הרשות של נושאי משרה בסוכנות.

משרדנו מתמחה בתחום הביטוח, פיננסים ורגולציה, אנו נלווה אתכם בתהליך מתחילתו ועד לקבלת רישיון סוכנות הביטוח למידע נוסף וליצירת קשר 074-7033933

פתח צ'ט
שלום, איך ניתן לעזור?
שלום, איך ניתן לעזור?
דילוג לתוכן