חובת רישוי לייעוץ ושיווק השקעות

צור עמנו קשר

074-7033933

חוק הייעוץ נחקק נוכח התפתחות שוק ההון בישראל ונועד להסדיר את העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, הן מבחינת הכישורים של מי שיורשו לעסוק בעיסוקים כאמור, והן לעניין היחסים בין נותני שירותים אלה לבין לקוחותיהם, לרבות דרכי פעולה בתחום העיסוק, חובת נאמנות, חובת זהירות ומניעת ניגודי עניינים.

סעיף 1 לחוק הייעוץ קובע את הגדרות הבאות:

ייעוץ השקעות

מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים; לעניין זה, "ייעוץ" – בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות פרסום, בחוזרים, בחוות דעת, באמצעות הדואר, הפקסימיליה או בכל אמצעי אחר, למעט פרסום בידי המדינה או בידי תאגיד הממלא תפקיד על פי דין במסגרת תפקידו".

בית משפט עליון בפרשת איגוד הבנקים התייחס להגדרת "ייעוץ השקעות" כדלקמן:

"מתן מידע על נייר ערך או נכס פיננסי לאחרים כאשר בחירתו של המידע הניתן נעשית ע"פ שקול דעתו של נותן המידע או הגוף בו הוא מועסק, ויש במידע כדי להוביל למסקנה ביחס לכדאיות ההשקעה בנייר ערך או נכס פיננסי מסוים, הוא בבחינת ייעוץ השקעות גם אם אין ניתנת המלצה מפורשת להשקעה. הוראות פסקה זו לא יחולו אם המידע הניתן על נייר הערך או הנכס הפיננסי הוא מידע עובדתי (שאינו פרי שקול דעתו של נותן המידע) הניתן במענה לפניה של מקבל המידע לרבות באמצעות טלפון, פקס או אינטרנט".

שיווק השקעות

מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי; לעניין זה "ייעוץ" – כמשמעותו בהגדרה ייעוץ השקעות.

"זיקה", של אדם, לנכס פיננסי – כל אחד מאלה:

(1) הנכס הפיננסי הוא בניהולו של אותו אדם או שהונפק או הוצא על ידו;

(2) אותו אדם, או אחר מטעמו או בעבורו, זכאי, במישרין או בעקיפין, לטובת הנאה למעט החזר עמלה או עמלת הפצה כאמור בסעיף 17(ב)(3) עד (5), שלא מהרוכש או מהמחזיק של הנכס הפיננסי, בקשר עם ביצוע עסקה בנכס הפיננסי או בקשר עם המשך החזקתו; לעניין הגדרה זו, "אדם" – לרבות השולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם, נושא משרה באחד מאלה, מי שמועסק בידי אחד מאלה, או מי שמעסיק אחד מאלה;

חובת רישוי

סעיף 2 לחוק הייעוץ קובע כי העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקים ייוחד לבעלי רישיונות מתאימים, היינו רישיון יועץ השקעות למבקש לעסוק בייעוץ השקעות (סעיף 2(א)), רישיון משווק השקעות למבקש לעסוק בשיווק השקעות (סעיף 2(ב1)) ורישיון מנהל תיקים למבקש לעסוק בניהול תיקי השקעות (סעיף 2(ב)).

ייעוץ או שיווק לעניין כדאיות החזקה, קניה או מכירה של נכסים פיננסים כלשהם, ללקוחות מחייב רישיון מתאים , יחיד / תאגיד שלא פועל על פי דין מסתכן בסנקציות פליליות.

משרדנו מייעץ ומלווה גופים פיננסיים ואת העוסקים בייעוץ ושיווק השקעות בציות לחובות הרגולציה. אנו מסייעים ללקוחותינו להתמודד עם דרישות הרגולציה הרבות והמשתנות ויישומן בתהליכי העבודה בארגון.

המידע הכלול במאמר זה הינו מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של ההחלטה / הפרסום / הוראות החוק הרלוונטיים, הוא אינו מהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

זקוקים לייעוץ בנושא רגולציה פיננסית?