מוכרים דירה, היזהרו!

צור עמנו קשר

074-7033933

בשנים האחרונות נחלשה דוקטרינת "יזהר הקונה" שמקורה במשפט הבריטי לפיה האחריות לבדיקת הנכס מוטלת על הקונה, בעבר, מוכרי הנכס היו מנסחים את סעיפי החוזה כך שהקונה מתחייב לקנות את הנכס במצבו הנוכחי (as is) תוך התחייבות לביצוע בדיקות מקדמיות.

בפסק דין שיפריס, זוג רכש בית קרקע במרכז הארץ, ובהסכם המכר, הזוג הצהיר כי הוא בחן את מאפייני הנכס מבחינה תכנונית, הנדסית, פיזית ומשפטית וכי הוא מוותר על כל טענת אי התאמה הקשורה לנכס.

מנגד, הצהירו המוכרים כי הבית תקין, וכי אין לבית חריגות בניה או פגם אחר שידוע להם. כאשר הרוכשים הזמינו שמאי שיעריך את הבית לצורך נטילת משכנתה, התגלה כי לבית ישנן חריגות בניה משכך ביקשו לבטל את העסקה אך המוכרים סרבו וטענו כי הרוכשים הצהירו שבדקו את הבית לפני חתימת החוזה ומצאו אותו מתאים לצרכיהם.

בית המשפט העליון נחלק בדעותיו, המחלוקת נבעה מתוך שיקולי צדק ויושר, מצד אחד – הקונים הצהירו שבדקו את הנכס ומצאו אותו מתאים ומצד שני המוכרים הצהירו שהבית תקין וכאמור לא כך המצב.

לצורך הכרעה בסוגיה פנה בית המשפט לסעיף 16 לחוק המכר שקובע "היתה אי ההתאמה נובעת מעובדות שהמוכר ידע או היה עליו לדעת עליהן בעת גמירת החוזה ולא גילה אותן לקונה, זכאי הקונה להסתמך עליה על אף האמור בסעיפים 14 ו-15 או בכל הסכם, ובלבד שנתן למוכר הודעה מיד לאחר שגילה אותה".

בית המשפט קבע כי הוראות סעיף 16 לחוק המכר הינן קוגנטיות ז"א שלא ניתן להתנות עליהן בחוזה גם אם צוין הדבר במפורש וגם אם הקונה סירב לבדוק ולכאורה בעצם סירבו התרשל – גם אז תחול על המוכר האחריות לגלות כל פגם וליקוי הידועים או שאמורים להיות ידועים לו.

במנעד שבין מוכר שאינו מגלה פגמים ו/או ליקויים ו/או פרטים אחרים לבין רוכש שהתרשל בבדיקתו, קיימים מצבים נוספים, כגון: רוכש שבדק ולא מצא פגם או ליקוי, מוכר שמכר ולא ידע על מצב הנכס למשל כשהמוכר רכש בעצמו את הנכס עם אותו פגם או ליקוי ועד אשר תשתנה הלכת שיפריס, צריכים המוכרים להיזהר, להצהיר ולגלות בעת חתימת חוזה המכר על כל פרט רלבנטי שכן הם אינם פטורים מכל אחריות כלפי הרוכשים על אף המצוין בחוזה המכר ועל הצהרות הצדדים שבו.

המידע הכלול במאמר זה הינו מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של ההחלטה / הפרסום / הוראות החוק הרלוונטיים, הוא אינו מהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

עורך דין מקרקעין מקצועי ומנוסה