מנגנוני הגנה וכלים נוספים

צור עמנו קשר

074-7033933

לעתים, אנשים בעלי מוגבלויות או זקנים המתמודדים עם מחלות זקנה, מתקשים בניהול ענייניהם ובקבלת החלטות באופן עצמאי. קיימים מספר כלים ומנגנונים שיכולים לסייע לאנשים במקרים כאלה ואחרים, לקבל החלטות ולנהל את ענייניהם, מלבד האפשרות של מינוי אפוטרופוס.

מנגנונים שמטרתם להגן על כספו ורכושו של האדם – אלו מנגנונים שנועדו למנוע, למשל, ניצול לרעה של מצבו על ידי אדם אחר או קבלת החלטה שעלולה לגרום לו נזק משמעותי. נתמקד בהגנה על נכסי מקרקעין של האדם ועל כספו המופקד בבנק. נכסי מקרקעין הם בתים, דירות, חנויות ועוד. פעמים רבות זהו הנכס החשוב ביותר של האדם ועסקה בנכס כזה גם מערבת סכומי כסף גדולים. החששות המרכזיים בהקשר זה הם מפני מכירה של נכס מקרקעין במחיר נמוך משוויו או העברתו במתנה לאדם אחר.

ישנם מנגנונים שיכולים לסייע בהגנה על הנכס: רישום הערת אזהרה על הנכס במרשם המקרקעין. ניתן לקבוע בהערה, שכדי לבצע עסקה, צריכים להתקיים תנאים מסוימים. למשל, שנדרש אישור בית משפט או חתימה של אדם נוסף, כגון הורה.

אפשרות נוספת היא למנות נאמן לשם ניהול הנכס במסגרת חוזה נאמנות, בעל הנכס יכול למנות אדם הנקרא "נאמן," על מנת שינהל את רכושו בהתאם להנחיותיו. כספיהם של רוב האנשים מתנהלים בחשבונות בנק. החופש לקבל החלטות ולבצע פעולות, מתבטא בחיי היום יום, בין היתר, בהתנהלות עצמאית בחשבון הבנק.

לעתים, מוגבלות או מחלה (ע"ע קורונה), עלולות להשפיע על שיקול דעתו של האדם בכל הנוגע להתנהלותו הכספית, ולהביא, למשל, למשיכת כספים לא מבוקרת. כדי להגן על כספו של האדם, ניתן לעשות שימוש במספר כלים מרכזיים:

– הוספת שותף בחשבון הבנק: השותף יכול לסייע לאדם בפיקוח מקרוב אחר הנעשה בחשבון הבנק וגם בעזרה בניהול החשבון ובקשר עם הבנק. פתרון זה מתאים, כאשר יש יחסי אמון עם האדם שמצרפים כשותף בחשבון. שימו לב כי, שותף רגיל בחשבון הופך בעלים של מחצית הסכום ויש לו סמכות למשוך כספים, כמו לבעל החשבון.

– מינוי מורשה חתימה: ניתן להתנות פעולות מסוימות בחשבון הבנק במספר חתימות. האדם האחר שחתימתו נדרשת אינו שותף בחשבון, ובכל זאת, חתימתו הכרחית כדי לבצע פעולות מסוימות. כך למשל, ניתן לקבוע שכל משיכת כספים מעל סכום מסוים, תדרוש חתימה של אדם נוסף. במצב זה, בעל החשבון מקבל את ההחלטה בעצמו, בכפוף להסכמה של מורשה החתימה.

כיצד ממנים מורשה חתימה? ישנן שתי דרכים: האחת היא באמצעות פנייה ישירה לבנק. זוהי אמנם הדרך הפשוטה, אך כך האדם יכול בקלות יחסית גם לבטל את דרישת החתימה הנוספת, ואז נמנעת ההגנה על הכספים בחשבון. השנייה היא באמצעות צו בית משפט – ואז, רק בית המשפט רשאי לבטל את הדרישה.

– הגבלות על הוצאת כסף מהחשבון: הגבלות אלה יכולות להיעשות במספר דרכים: הראשונה, הגבלת האפשרות של האדם להחזיק בפנקס צ'קים. השניה, שימוש בכרטיס "בנקט יתרות זכות" (דירקט) שמאפשר משיכת כספים וביצוע עסקאות רק כשיש יתרה בחשבון. שלישית, שימוש בכרטיס אשראי נטען, שמאפשר לטעון את הכרטיס בסכום כספי מוגבל. רביעית, סגירת סכומי כסף גדולים בהשקעה ארוכת טווח. וכן, מתן הנחיה לבנק כי משיכת כספים מהחשבון תוכל להתבצע רק בדלפק הבנק ולפי ההנחיות שניתנו מראש. אפשרות נוספת שהוזכרה קודם, היא מינוי נאמן. במקרה כזה, הנאמן ימונה לשם ניהול כספו של האדם ולצורך כך, יפתח "חשבון נאמנות."

במהלך שנת 2016, התקבל בכנסת תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. בתיקון לחוק, נוספו שני כלים לסיוע ולתמיכה לאדם הזקוק לכך: ייפוי כוח מתמשך ותמיכה בקבלת החלטות.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי. הוא מאפשר לאדם -מעל גיל 18, לתכנן את עתידו על פי רצונו ובחירתו. זאת באמצעות מינוי אדם שעליו הוא סומך, כדי שיפעל בשמו, אם יכולתו לקבל ולבצע החלטות בענייניו תיפגע.

עריכת ייפוי כוח מתמשך, מיועדת לכל אדם שניתן להבין או לברר את רצונו החופשי לגבי תכנון עתידו. האדם שנותן את ייפוי הכוח נקרא "ממנה" והאדם המוסמך לפעול על פיו נקרא "מיופה כוח."

לאילו עניינים ניתן להתייחס בייפוי הכוח המתמשך?

הממנה רשאי לכלול בייפוי הכוח המתמשך הוראות לגבי הטיפול בענייניו השונים. הוראות אלה נקראות "הנחיות מקדימות." הממנה יכול להתייחס בהנחיות לענייניו האישיים – למשל היכן ברצונו לגור, או לענייניו הרפואיים- לגבי החלטות בנושאים בריאותיים, או לענייניו הרכושיים – למשל כיצד ינוהל כספו או מה ייעשה בנכסי מקרקעין שבבעלותו.

בנוסף, הממנה רשאי לקבוע, כי על מיופה הכוח לדווח לאנשים מסוימים שהוא יבחר, על החלטות ופעולות שהוא יעשה בענייניו. אנשים אלה נקראים "מיודעים."

את מי ניתן למנות כמיופה כוח?

בחירת מיופה הכוח תעשה בדרך כלל על רקע של יחסי אמון וקרבה בין השניים, למשל בן זוג, הורה או ילד. הממנה רשאי למנות מיופה כוח אחד או יותר, וכן, למנות מיופה כוח חלופי. מיופה הכוח החלופי, יתמנה רק אם מיופה הכוח המקורי לא יוכל לשמש בתפקידו. מיופה הכוח יכול להתמנות לטיפול בכל העניינים או רק בחלקם. למשל, רק לענייני רכוש או רק לעניינים רפואיים.

מה אופן עריכת ייפוי הכוח המתמשך?

ייפוי כוח מתמשך, ייערך וייחתם ע"י עו"ד שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי. במקרה של ייפוי כוח רפואי בלבד, הוא יכול להיערך גם ע"י גורם רפואי כמו רופא, פסיכולוג, או עובד סוציאלי. הממנה או עוה"ד שערך את ייפוי הכוח, צריך להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי.

מהו מועד כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך?

תחילת השימוש בייפוי הכוח תיעשה אם וכאשר יגיע האדם למצב שבו הוא לא יהיה מסוגל לקבל החלטות ולבצען. בד"כ בשל מוגבלות נפשית, שכלית או בשל מחלות זקנה, כגון דמנציה. הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח את התנאים שצריכים להתקיים כדי שמיופה הכוח יהיה מוסמך לפעול על פיו. כגון, בהחלטה משותפת של כל ילדיו, כי מצבו מחייב את מימוש ייפוי הכוח. אם לא נקבעו תנאים כאלה, תידרש חוות דעת רפואית, המעידה כי מצבו של הממנה מצדיק שימוש בייפוי הכוח בכל מקרה, על מיופה הכוח, למסור הודעה על כניסת ייפוי הכוח לתוקפו לאפוטרופוס הכללי. האדם שמונה כמיופה כוח, מוסמך לפעול בשם הממנה בכל העניינים שהוא קבע ולפי הנחיותיו. במקרים מסוימים, הקבועים בחוק, כגון ביצוע עסקאות במקרקעין, יידרש אישור בית משפט. חובתו של מיופה הכוח היא, לנהוג ביושר, בכבוד ובמסירות למען הממנה כמו כן, עליו לשתפו בהחלטות, ככל הניתן, ולמסור לו מידע על ענייניו בשפה פשוטה ומובנת.

מיהו תומך בקבלת החלטות?

תומך בקבלת החלטות הוא אדם המעניק לאדם אחר ליווי, תמיכה וסיוע בקבלת מידע ובקבלת החלטות על ענייניו. התומך אינו רשאי לקבל החלטות במקום האדם. תפקידיו העיקריים של התומך יכולים להיות: סיוע לאדם בקבלת מידע מגופים שונים, סיוע בהבנת המידע הנדרש לו לשם קבלת החלטות ולעתים גם סיוע במימוש החלטותיו של האדם. אנו מקווים כי ההיכרות עם הכלים שהזכרנו, תאפשר לכם למצוא את הדרך המתאימה ביותר לצרככם. אם הינכם מתלבטים וזקוקים לסיוע מקצועי אנא צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם.

המידע הכלול במאמר זה הינו מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של ההחלטה / הפרסום / הוראות החוק הרלוונטיים, הוא אינו מהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

יש לכם שאלה בנושא יפוי כוח מתמשך?