פדיון – רכישת ניירות ערך של החברה

צור עמנו קשר

074-7033933

חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") מתיר לבחרה לרכוש ניירות ערך שהציעה לציבור, לרבות אג"ח, מניות וני"ע שניתן להמירם או לממשם למניות החברה ("ני"ע המירים"), הכל בכפוף לתנאים הקבועים בחוק החברות ובתקנות שתוקנו מכוחו. בנוסף, חוק החברות מתיר לחברה-בת או לתאגיד אחר בשליטת החברה-האם ("תאגיד נשלט") לרכוש ני"ע של החברה-האם (רכישות כאמור על-ידי החברה ו/או תאגיד נשלט יכונו להלן: "פדיון"). פדיון יכול שיבוצע במסגרת תוכנית רכישה שאימצה החברה או בעקבת החלטת רכישה ספציפית.

פדיון של מניות או ני"ע הניתנים להמרה למניות החברה ו/או רכישה על-ידי תאגיד נשלט תבוצע באמצעות "חלוקה", כהגדרתה בחוק החברות, ולפיכך עליה לעמוד במבחני החלוקה הקבועים בסעיף 302 של חוק החברות (כלומר, מבחן הרווח ומבחן כושר הפירעון). בהתאם לכך, חוק החברות קובע כי רכישת מניות ו/או ני"ע המירים על-ידי תאגיד נשלט תתאפשר באותו היקף שבו זכאית החברה-האם לבצע חלוקה, בתנאי שדירקטוריון החברה-הבת או מנהלי התאגיד הנשלט קבעו שאילו רכישת המניות או הני"ע ההמירים הייתה מתבצעת על-ידי החברה-האם, הרכישה הייתה נופלת בגדרי החלוקה המותרת. עם זאת, רכישה על-ידי תאגיד נשלט שאינו מצוי בבעלותה המלאה של החברה-האם ייחשב לחלוקה בסכום השווה למכפלת סכום הרכישה בשיעור הזכויות של החברה-האם בהונו של התאגיד המצוי בשליטתה.

חוק החברות מוסיף וקובע שרכישת ני"ע המירים לא תיחשב חלוקה השווה לסכום המוצג בדוחות הכספיים המתואמים האחרונים כהתחייבות, קצרת-טווח או ארוכת-טווח, בגין הני"ע ההמירים כאמור.

 

תוצאות פדיון ניירות הערך על-פי חוק החברות

(א) במקרה שהחברה רכשה חלק ממניותיה, תהא רשאית לבטלן. אם לא תבטלן, מניות כאמור ("מניות פדויות") לא יקנו כל זכות שהיא, כל עוד המניות הפדויות מצויות בבעלות החברה.

(ב) במקרה שהחברה רכשה ני"ע המירים, תהא רשאית לבטלם. אם לא תבטלם, רשאית החברה למכרם שנית, או להמירם  או לממשם למניות. מניות שהומרו או מומשו כאמור יהיו מניות פדויות, כל עוד הן מצויות בבעלות החברה.

(ג) מניות החברה שנרכשו על-ידי תאגיד נשלט לא יקנו זכויות הצבעה כל עוד מניות כאמור מצויות בבעלו התאגיד הנשלט (אך כן יקנו זכויות אחרות, כגון הזכות לקבל דיבידנד).

(ד) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהחברה או תאגיד נשלט ביצעו פדיון ני"ע (לרבות אג"ח שאינן המירות למניות החברה), הוראות כתב הנאמנות והצעת המדף, שבהתאם להם הונפקו ניירות הערך האמורים, יחולו אף לגבי תוצאות הרכישה.

 

על מנת לאפשר לחברה ו/או לתאגיד נשלט לבצע פדיון מבלי להיות חשופים להפרת הוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 בדבר השימוש במידע פנים, פרסמה הרשות לניירות ערך החלטה בשנת 2010, הכוללת תנאים היוצרים הגנת "נמל מבטחים" במקרה של פדיון מניות וני"ע אחרים אך ורק בקשר עם השימוש במידע פנים. מילוי התנאים המפורטים בעמדת הרשות נתון לבחירתה של החברה.

זקוקים לייעוץ בנושא רגולציה פיננסית?