רישום סוכנות ביטוח

פתיחת סוכנות ביטוח הינו תהליך עמוס בבירוקרטיה, סבוך, ארוך ורב שלבים המצריך מיומנות והבנת התהליך. משרדנו מתמחה בתחום הביטוח וילווה אתכם בתהליך, יקצר עבורכם את התהליך עד כמה שניתן והכל במינימום מעורבות שלכם בתהליך.

הקמת סוכנות ביטוח מחייבת תשומת לב לסוגיות משפטיות מהותיות ובכך מתעצמת החשיבות של פתיחת סוכנות הביטוח על ידי עורך דין מנוסה בתחום הביטוח וזאת בכדי לוודא שהתהליך מתבצע על-פי כל הנהלים ובאופן היעיל ביותר. אי עמידה בנהלים עלולה לעכב את הבקשה לרישם סוכנות ביטוח ואף לדחותה.

משרדנו יבצע עבורכם את הליך פתיחת סוכנות ביטוח החל משלב הגשת מסמכי הבקשה לרישום סוכנות ביטוח, דרך הקמת החברה, פתיחת חשבונות בנק ופתיחת תיקים ברשויות המס וביטוח לאומי ועד לקבלת רישיון סוכנות ביטוח.

תנאים לרישום סוכנות ביטוח

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, קובע מספר תנאים מקדימים להקמת סוכנות ביטוח ובניהם:

1. מבקש הבקשה לרישום סוכנות ביטוח הינו אדם המחזיק ברישיון סוכן ביטוח.
2. סוכנות הביטוח תפעל אך ורק בתחום הביטוחי הספציפי בו מחזיק הבעלים רישיון.
במידה ומבקש הבקשה לפתיחת סוכנות ביטוח עומד בתנאים המקדימים המפורטים לעיל ניתן לעבור לשלב הראשון.

הקמת סוכנות ביטוח – שלבים:

שלב א':
הגשת מסמכי הבקשה להקמת סוכנות ביטוח – ראשית, על הבקשה היות מוגשת בשם התאגיד (חברה בע"מ או שותפות) על ידי בעל השליטה בסוכנות הביטוח העתידי.
שנית, יש לציין את שם סוכנות הביטוח לפי הדגשים להלן.

דגשים לבחירת שם לסוכנות ביטוח
שם סוכנות הביטוח יכלול את המילים "סוכנות ביטוח" ואת שנת הייסוד לפי התבנית הבאה: שם הסוכנות לביטוח יהיה:
[השם המבוקש] סוכנות לביטוח (שנת הייסוד) בע"מ. בנוסף, מומלץ לציין מספר שמות חלופיים לסוכנות הביטוח.

בהליך אישור שם הסוכנות המבוקש נלקחים בחשבון ביתר היתר שיקולים של טובת הציבור ולכן לא יאושר שם סוכנות ביטוח שדומה לסוכנות ביטוח קיימת או כל שם אחר שעשוי להטעות את הציבור.
חל איסור לכלול את המילה "פיננסי" או בכל נגזרת שלה וזאת אלא אם ניתן לסוכנות הביטוח גם רישיון לעסוק בשיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.
במידה וימצא כי הבקשה שהוגשה תקינה יינתן אישור לרישום החברה ברשם החברות או אישור לרישום השותפות ברשם השותפויות ולאחר הרישום כאמור תועבר הבקשה לשלב ב'.

שלב ב': שלב זה כולל בחינה קפדנית ומתקדמת יותר של הבקשה לפיה יש להמציא לממונה על הביטוח במשרד האוצר מספר מסמכים, כגון:
א. תעודת התאגדות / תעודת שינוי שם / רישום שותפות לפי העניין.
ב. תצהיר חובות מנהלים – במידה ולסוכנות יהיו מספר סניפים, יש למנות מנהל עסקים לכל אחד מסניפי הסוכנות.
ג. חוזה התקשרות חתום עם גוף מוסדי (אחד לפחות) עימה עתידה סוכנות הביטוח להתקשר תוך ציון מהם ענפי הביטוח הכלולים בהסכם ועוד.
ד. רשימה של כל הגופים המוסדיים איתם עתידה סוכנות הביטוח להתקשר בעתיד. ה. רשימת שמות סוכני הביטוח ותעודות הזהות שלהם שיועסקו על ידי הסוכנות הביטוח. ו. פרטי רואה החשבון המבקר של סוכנות הביטוח.

שלב א' – רישום חברה בע"מ

לפי הנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, תחילת התהליך הוא ברישום של חברה בע"מ חדשה ברשם החברות או בשימוש בחברה קיימת, בשלב זה אין צורך לכלול בשם החברה את המילה ביטוח או לפרט את תחומי העיסוק. לאחר משוכה זו, יש לכלול את הפרטים והמסמכים הבאים:
1. פרטים כלליים על מבקש הרישיון – שם מוצע לסוכנות הביטוח - שם הסוכנות לביטוח יהיה: [השם המבוקש] סוכנות לביטוח (שנת הייסוד) בע"מ. שם הסוכנות יכלול את הענפים בהם מבוקש הרישיון (לא יאושר שם לסוכנות לביטוח הדומה לזה של סוכנות ביטוח קיימת או שם אחר העשוי לגרום להטעיית הציבור).
2. פרטי רו"ח המבקר של התאגיד.
3. תצהיר מנהל עסקים.
4. טופס דיווח על אחראי למילוי חובות הלבנת הון.
5. מסמכי ההתאגדות של התאגיד – תקנון החברה הכולל נסח חברה עדכני.
6. פרוטוקול עדכני של מורשי החתימה של מבקש הרישיון, מאומת בידי עורך דין.
7. תקנון התאגיד – התקנון יכלול פרק העוסק בניהול החברה על פי חוק החברות, הכולל 5 סעיפי חובה כפי שהוגדרו בחוק, מבוא, שינוי בעל השליטה, קבלת החלטה לתיקון התקנון ומנהלי עסקים., לקריאה נוספת לחץ כאן.
8. דוחות כספיים שנתיים מבוקרים לשנה האחרונה שקדמה לשנה שבה הוגשה בקשת הרישיון. וחוות דעתו של רואה החשבון המבקר. אם לא היתה בחברה פעילות אין צורך לצרף דוחות כספיים ובמקום כך יש לצרף אישור רו"ח כי אין ולא היתה פעילות כלשהי בחברה.
9. אישור על תשלום אגרת מתן רישיון לסוכן תאגיד.

השיקולים במתן רישיון סוכנות ביטוח (סוכן תאגיד)

בטרם יאשר הממונה על הביטוח את הבקשה לרישום סוכנות ביטוח יבדקו האמצעים הכספיים של התאגיד ושל בעלי השליטה בתאגיד המבקש, תוכניות הפעולה של מגיש הבקשה ומהן סיכויי הגשמתן, מהו הרקע של בעלי השליטה בתאגיד, התאמת נושאי המשרה בתאגיד לתפקידים אשר יועדו להם ואף יבחנו טובת הציבור והאם מתן הרישיון לסוכנות הביטוח יתרום לתחרות במשק הביטוח.

סירוב למתן רישיון סוכנות ביטוח

במידה וסבר הממונה על הביטוח כי יש לסרב למתן הרישיון סוכנות ביטוח יהיה עליו להתייעץ עם הוועדה המייעצת ובלבד שניתנה הזדמנות למבקש הרישיון לטעון את טענותיו.

משרדנו מתמחה בתחום הביטוח בכלל וברישום סוכנויות ביטוח בפרט. אנו נלווה אתכם בתהליך מתחילתו ועד לקבלת רישיון הסוכנות הביטוח ואף לאחר מכן בעבודתכם השוטפת. למידע נוסף וליצירת קשר 074-7033933

פתח צ'ט
שלום, איך ניתן לעזור?
שלום, איך ניתן לעזור?
דילוג לתוכן